Schwedische Liedtexte in deutscher Übersetzung

Hier finden sich die Texte und Übersetzungen zu einigen Liedern aus dem Schwedischen Liedkonzert von Jacoba Arekhi und Johann Putensen, die am 14. August 2021 in der gemütlichen Idylle des Musikschulgartens aufgetreten sind.

Den enda stunden Der einzige Moment
Allena var jag,
han kom allena;
förbi min bana
hans bana ledde.
Han dröjde icke,
men tänkte dröja,
han talte icke,
men ögat talte.
Du obekante,
du välbekante!
Allein war ich,
er kam allein;
vorbei an meinem Weg
führte sein Weg.
Er wartete nicht,
aber wollte warten,
er sprach nicht,
aber das Auge sprach.
Du Unbekannter,
du Wohlbekannter!
En dag försvinner,
ett år förflyter,
det ena minnet
det andra jagar;
den korta stunden
blev hos mig evigt,
den bittra stunden,
den ljuva stunden.
Ein Tag verschwindet,
ein Jahr vergeht,
die eine Erinnerung
jagt die andere;
der kurze Moment
blieb ewig bei mir,
der bittere Moment,
der liebliche Moment.
Text: Johan Ludvig Runeberg
Komponist: Ture Rangström

Flickan gick en Vintermorgon Das Mädchen ging eines Wintermorgens
Flickan gick en vintermorgon
I den rimbeströdda lunden,
Såg en vissnad ros och talte:
„Sörj ej, sörj ej arma blomma,
Att din sköna tid förflutit!
Du har levat, du har njutit,
Du har ägt din vår och glädja,
Innan vinterns köld dig nådde.
Värre öde har mitt hjärta,
Har på en gång vår och vinter:
Gossens öga är dess vårdag
Och min moders är dess vinter.
„Sörj ej, arma blomma,
att din sköna tid förflutit!“
Das Mädchen ging eines Wintermorgens
durch den mit Raureif übersäten Hain,
sah eine verwelkte Rose und sprach:
„Nicht trauern, nicht trauern arme Blume,
dass deine schöne Zeit verflossen ist!
Du hast gelebt, du hast genossen,
du hattest deinen Frühling und Freude erlebt,
bevor die Winterskälte dich erreichte.
Ein schlimmeres Schicksal hat mein Herz,
kennt gleichzeitig Frühling und Winter:
Des Jungens Auge ist sein Frühlingstag
und das meiner Mutters ist sein Winter.
„Nicht trauern, arme Blume,
dass deine schöne Zeit verflossen ist!“
Text: Johan Ludvig Runeberg
Komponist: Ture Rangström

Flickan knyter, i Johanne-nattenDas Mädchen bindet in der Johannesnacht
Flickan knyter, i Johanne-natten
Kring den gröna broddens späda stänglar,
Silkestrådar utaf skilda färger;
Men, på morgonstunden, går hon sedan
Dit, att leta ut sin framtids öden.
Das Mädchen bindet in der Johannesnacht
Um des grünen Keimes zarten Stängel
Seidenfäden in verschiedenen Farben;
Doch dann, zur Morgenzeit, kehrt sie
wieder, ihr zukünftiges Schicksal zu suchen.
Nu, så hör hur flickan där beter sig:
Har den svarta, sorgens stängel, vuxit,
Talar hon och sörjer med de andra.
Har den röda, glädjens stängel, vuxit,
Talar hon och fröjdas med de andra.
Har den gröna, kärleks stängeln, vuxit,
Tiger hon och fröjdas i sitt hjerta.
Jetzt, so hört, was das Mädchen dort macht:
Ist der schwarze, der Stängel der Sorge, gewachsen,
Spricht sie und trauert mit den anderen.
Ist der rote, der Stängel der Freude, gewachsen,
Spricht sie und freut sich mit den anderen.
Ist der grüne, der Stängel der Liebe, gewachsen,
Schweigt sie und freut sich in ihrem Herzen.
Text: Johan Ludvig Runeberg
Komponist: Wilhelm Stenhammer

Flickan kom ifrån sin älsklings möte Das Mädchen kam von ihrem Liebsten
Flickan kom ifrån sin älsklings möte,
kom med röda händer. Modern sade:
„Varav rodna dina händer, flicka?“
Flickan sade: „Jag har plockat rosor
och på törnen stungit mina händer.“
Das Mädchen kam von ihrem Liebsten,
kam mit roten Händen. Die Mutter sagte:
„Wovon sind deine Hände gerötet, Mädchen?“
Das Mädchen sagte: „Ich habe Rosen gepflückt
und an den Dornen meine Hände gestochen.“
Åter kom hon från sin älsklings möte,
kom med röda läppar. Modern sade:
„Varav rodna dina läppar, flicka?“
Flickan sade: „Jag har ätit hallon
och med saften målat mina läppar.“
Wieder kam sie von ihrem Liebsten,
kam mit roten Lippen. Die Mutter sagte:
„Wovon sind die Lippen gerötet, Mädchen?“
Das Mädchen sagte: „Ich habe Himbeeren gegessen
und mit dem Saft meine Lippen bemalt.“
Åter kom hon från sin älsklings möte,
kom med bleka kinder. Modern sade:
„Varav blekna dina kinder, flicka?“
Flickan sade: „Red en grav, o moder!
Göm mig där och ställ ett kors däröver,
och på korset rista, som jag säger:
Wieder kam sie von ihrem Liebsten,
kam mit bleichen Wangen. Die Mutter sagte:
„Wovon sind deine Wangen erbleicht, Mädchen?“
Das Mädchen sagte: “Bereite ein Grab, oh Mutter!
Begrabe mich da und stelle ein Kreuz darüber,
und in das Kreuz ritze, was ich sage:
En gång kom hon hem med röda händer,
ty de rodnat mellan älskarns händer.
En gång kom hon hem med röda läppar,
ty de rodnat under älskarns läppar.
Senast kom hon hem med bleka kinder,
ty de bleknat genom älskarns otro.“
„Einmal kam sie heim mit roten Händen,
denn sie waren zwischen den Händen des Liebsten rot geworden.
Einmal kam sie heim mit roten Lippen,
denn sie waren unter den Lippen des Liebsten rot geworden.
Zuletzt kam sie heim mit bleichen Wangen,
denn sie waren wegen der Untreue des Liebsten erbleicht.“
Text: Johan Ludvig Runeberg
Komponist: Wilhelm Stenhammer

Till en rosAn eine Rose
O, du min källa sval,
O, du min ros så röd,
Ros, som så snart slog ut!
Vem skall jag ge dig åt?
Månne åt moder min?
Har ju ej moder mer.
Månne åt syster då?
Fjärran hos maken hon.
Månne åt broder då?
Drog ju i härnad han.
Månn‘ åt min älskling då?
O; han är långt från mig
Bakom tre skogars löv,
Bakom tre strömmars våg.
Oh, du meine kühle Quelle,
Oh, du meine Rose so rot,
Rose, die so früh erblühte!
Wem soll ich dich geben?
Vielleicht meiner Mutter?
Hab doch keine Mutter mehr.
Vielleicht dann der Schwester?
Fern bei ihrem Ehemann sie.
Vielleicht dann dem Bruder?
Zog doch in den Kriegszug er.
Vielleicht dann meinem Liebsten?
Oh; er ist weit fort von mir.
Hinter dem Laub dreier Wälder,
Hinter den Wogen dreier Flüsse.
Text: Johan Ludvig Runeberg
Komponist : Wilhelm Stenhammer

I skogenIm Wald
Kärt är att råka dig, nattviol,
der blek du står ibland gräsen
och suckar ut efter sjunken sol
din doft, ditt innersta väsen.
Schön ist es, dich zu treffen, Nachtveilchen,
wo du bleich zwischen Gräsern stehst
und nach gesunkener Sonne deinen Duft
ausseufzt, dein innerstes Wesen.
Ljuft är att höra din sång, du trast,
der högst i granen på spaning
du jublar ut under qvällens rast
om morgon rodnad din aning.
Süß ist es, deinen Gesang zu hören, du Drossel,
dort hoch oben in den Tannen auf Erkundung,
du jubelst zur Abendruhe
deine Ahnung der Morgenröte heraus.
Men lär mig, nattviol, blid som din,
en sorg, när fröjd har gått under!
Trast, lär mig tolka så glad som din,
min tro på ljusare stunder!
Doch lehre mich, Nachtveilchen, eine Trauer, sanft wie die deine,
wenn Freude untergegangen ist!
Drossel, lehre mich, meinen Glauben an hellere Zeiten
so fröhlich auszudrücken wie du den deinen!
Text: Albert Theodor Gellerstedt
Komponist: Wilhelm Stenhammer

I drömmen du är mig näraIm Traum bist du mir nahe
I drömmen du är mig nära,
jag nämner hänryckt ditt namn.
Jag sluter dig ömt, du kära
ut i min längtande famn.
Im Traum bist du mir nahe,
ich nenne verzückt deinen Namen.
Ich schließe dich zärtlich, Geliebte,
in meine sehnsüchtige Umarmung.
Av stormande fröjd betagen
jag känner mig då ha makt
att säga dig allt, som dagen
i tystnadens bojor lagt.
Von stürmender Freude überwältigt
fühle ich, die Macht zu haben,
dir alles zu sagen, was der Tag
in Fesseln des Schweigens gelegt hat.
Min innersta tanke jag röjer,
jag ser i ditt öga in;
din barm invid min sig höjer,
jag söker din mun med min.
Meinen innersten Gedanken offenbare ich,
wenn ich in dein Auge sehe;
deine Brust neben meiner hebt sich,
ich suche deinen Mund mit meinem.
O skall, förrän livet förrunnit,
den saliga stund ej slå,
skall högsta lycka, jag funnit,
mig endast i drömmen nå?
Oh soll, bevor das Leben verrinnt,
nicht die selige Stunde schlagen,
soll das höchste Glück, das ich fand,
mich nur im Traum erreichen?
Text: Tor Hedberg
Komponist: Emil Sjögren

Böljeby-valsBöljeby-Walzer
Sjung, sjung i arlarna,
flygande storm, du kämpars vän,
sjung, sjung i salarna;
glimmande höstlöv fara.
Stolt under ekarna
prunkar en senad skara än,
trofast i lekarna,
trofast i storm och fara.
Singe, singe in den Erlen,
fliegender Sturm, du Freund der Krieger,
singe, singe in den Hallen;
funkelndes Herbstlaub fällt.
Stolz unter den Eichen
prunkt noch eine verspätete Schar,
treu in den Spielen,
treu in Sturm und Gefahr.
Fast, fast mot rockarna
slå dessa bröst som stormen spänt,
lugnt under lockarna
trotsiga blickar fara.
Än från altanerna,
där sina lyktor vildvin tändt,
ler mot kompanerna
kvinnornas unga skara.
Fest, fest gegen die Mäntel,
schlage diese Brüste, die der Sturm gespannt hat,
ruhig unter den Locken
schauen trotzige Blicke.
Und von den Balkonen,
wo wilder Wein seine Lichter entzündet hat,
lächelt zu den Kumpanen
die Schar der jungen Frauen.
Snart, snart på planerna
möter jag dig som ingen vet.
Starkt som orkanerna
känslornas vindar fara.
Går du i tågande
skyarnas svalka röd och het?
Ord har jag lågande,
länge jag måst dem spara.
Bald, bald auf den Ebenen
treffe ich dich, den keiner kennt.
Stark wie die Orkane
wehen die Winde der Gefühle.
Gehst du rot und heiß in der Frische
der ziehenden Wolken?
Meine Worte lodern,
lange musste ich sie zurückhalten.
Sol, sol, i ekarna
tänd nu till balen höstens bloss!
Mörkt brinna vekarna;
dånande vågor fara.
Våren den susande,
har inga visor mer för oss.
Livet är brusande,
stormsång och stormdans bara.
Sonne, Sonne in den Eichen
Zünde nun zum Ball die Fackel des Herbstes!
Dunkel brennen die Dochte;
donnernde Wogen rollen.
Der Frühling, der Rauschende,
hat keine Lieder mehr für uns.
Das Leben ist brausend,
nur Sturmgesang und Sturmestanz.
Text: Erik Axel Karlfeldt
Komponist: Wilhelm Peterson-Berger
Månn tro? Jo jo!Wie wohl? Doch, doch!
Hvad månd det landet heta,
Som har min älskling gömt.
Mån tro?
Det ville jag väl veta,
Och om han mig har glömt.
Wie mag dieses Land heißen,
das meinen Liebsten versteckt hält?
Wie wohl?
Das möchte ich gerne wissen,
Und ob er mich vergessen hat.
Jo, jo! Lilla fågel, ge mig svar!
Du, som genom luften far,
Dröj, o dröj! Säj, o säj!
Doch, doch! Kleiner Vogel, gib mir Antwort!
Du, der durch die Lüfte fliegt,
Bleib, oh bleib! Sag, oh sag!
Nej, du skyndar bort så fort,
Bryr dig om mitt qval ej stort.
Ensam så min visa dör,
Sjunger på en ton, som ingen hör.
Nein, du verschwindest so schnell,
Kümmere dich nicht allzu sehr um meine Qual.
Einsam stirbt so mein Lied,
Es singt in einem Ton, den niemand hört.
Hur har den munnen talat,
Som honom från mig drog.
Mån tro?
Hur har det ögat strålat,
Som honom så betog?
Wie hat der Mund gesprochen,
der ihn weg von mir zog.
Wie wohl?
Wie hat das Auge gestrahlt,
das ihn so verzaubert hat?
Jo, jo! Vågen hör jag slå
mot strand,
Fjäriln sitter still på hand.
Dröjen qvar! Gen mig svar!
Doch, doch! Die Wellen hör ich branden
an den Strand,
Der Schmetterling sitzt still auf der Hand.
Bleib hier! Gib mir Antwort!
Nej, I flyn mig båda två.
Ack! Så gjorde han också!
Ensam så min visa dör,
Sjunger på en ton, som ingen hör.
Nein, Ihr beide seid von mir geflohen.
Ach! So machte er es auch!
Einsam stirbt so mein Lied,
Es singt in einem Ton, den niemand hört.
Text: Adolf Fredrik Lindblad
Komponist: Adolf Fredrik Lindblad

I skogens djupa, stilla roIn des Waldes tiefer, stiller Ruhe
I skogens djupa, stilla ro,
där sångarskaror bo,
där själen lyssnar mången gång
till fåglars glada sång,
där är idyllisk stilla frid
i skogens ensamhet,
och hjertats längtan svinner här,
där frid och hvila är.
In der tiefen, stillen Ruhe des Waldes,
wo Sängerscharen wohnen,
wo die Seele oft dem frohen Gesang
der Vögel lauscht,
da ist idyllischer, stiller Friede
in der Einsamkeit des Waldes,
und die Sehnsucht des Herzens entschwindet hier, wo Friede und Ruhe sind.
Hör, kyrkoklockans stilla ljud,
ett aftonfridens bud!
En liten fågel än en stund
hörs kvittra uti lund.
Och grodan kväker invid tjärn,
där dimman sänkt sig ned.
Nu klockans malm ringt natten in
till tystnad, ro och fred.
Hör, der stille Klang der Kirchenglocke,
ein Bote des Abendfriedens!
Für eine Weile hört man noch
einen kleinen Vogel im Hain zwitschern.
Und der Frosch quakt am Teich,
wo der Nebel sich niedergesenkt hat.
Nun läutet das Erz der Glocke die Nacht ein
zu Stille, Ruhe und Frieden.
Text: Fritz Andersen

HårgalåtenDas Hårgalied
Spelmannen drog fiol’n ur lådan och
Lyfte stråken högt mot söndagsolens kula
Då blev det fart i Hårgafolket
De glömde Gud och hela världen
Der Spielmann zog die Fiedel aus der Kasten und
Hob den Bogen hoch zur Kugel der Sonntagssonne
Da kamen die Leute von Hårga richtig in Fahrt
Sie vergaßen Gott und die ganze Welt.
Dansen gick på äng och backar
Högt upp på Hårgaåsens topp
Man slet ut båd skor och klackar
Aldrig fick man på dansen stopp
Der Tanz ging über Felder und Hügel
Hoch hinauf auf die Spitze des Hårgahügels
Man nutze beides ab: Schuhe und Absätze
Niemals ging der Tanz zu Ende.
Varifrån kommer du som spelar
Säg vem har lärt dig detta spel
Det vilda galna
Stannar du inte brister hjärtat
Åh gud bevare han har bockfot
Woher kommst du, der da spielt
Sag, wer hat dich dieses Spiel gelehrt
Das wilde verrückte
Hörst du nicht auf, dann bricht das Herz
Oh Gott bewahre, er hat Ziegenbeine
Klockorna hade ringt i dalen och där gick
Far och mor och bror till sockenkyrkan
Var kan nu Hårgas ungdom vara
Å herregud de dansar ännu
Die Uhren haben im Tal geläutet und dort gingen
Vater und Mutter und Bruder zur Gemeindekirche
Wo kann jetzt Hårgas Jugend sein
Oh mein Gott, sie tanzen noch
Dansen går till Hårgalåten
Högt upp på Hårgaåsens topp
Man har inte långt till gråten
Dansar nu sönder själ och kropp
Der Tanz geht zum Hårgalied
Hoch hinauf auf die Spitze des Hårgahügels
Man hat nicht lange bis man weint
Tanzt nun Seele und Körper kaputt
Hejda din stråke spelman innan du
Dansar liv och själ och alla ben ur kroppen
Nej inte slutar han sin dans förr’ns om
Allesammans faller döda
Halte deinen Bogen an, Spielmann, bevor du
Leben und Seele und alle Knochen aus dem Körper tanzt
Nein, er beendet nicht seinen Tanz bevor
Alle tot umfallen
Text: Volkslied

Alle Übersetzungen aus dem Schwedischen wurden von Nina Babuliack, Sebastian Brath und Sven Zander angefertigt.